Wniosek o urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to jedno z pracowniczych uprawnień związanych z rodzicielstwem. Wykorzystać go można bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze na zasadach określonych przepisami. Czy konieczne jest w takiej sytuacji składanie wniosku?

Wydłużony rodzicielski

Wraz z początkiem 2016 r. urlop rodzicielski uległ wydłużeniu, co jest efektem zaliczenia na jego poczet dotychczasowego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który wynosił 6 tygodni w przypadku jednego dziecka urodzonego przy jednym porodzie oraz 8 tygodni w przypadku dwójki lub większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W związku z tym wymiar urlopu rodzicielskiego to 32 tygodnie przy jednym dziecku bądź 34 tygodnie przy większej liczbie dzieci.

Wymagane formalności

Aby skorzystać z omawianego urlopu, należy złożyć wniosek – w terminie maksymalnie 21 dni po porodzie (przed nowelizacją przepisów było 14 dni). Wniosek musi odpowiadać formalnym wymogom – inaczej pracodawca może podważyć jego zasadność. Jeśli zaś forma i termin złożenia wniosku są prawidłowe, pracodawca musi się do niego przychylić.

Jeżeli matka chce dzielić część urlopu rodzicielskiego z ojcem dziecka i przyspieszyć swój powrót do pracy, zobligowana jest do złożenia wniosku do pracodawcy w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub jego części na 21 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Ojciec dziecka z kolei nie może zapomnieć o złożeniu wniosku do swojego pracodawcy w sprawie udzielenia urlopu rodzicielskiego lub jego części również w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Podobny wniosek jest wymagany, gdy chodzi o wypłatę zasiłku macierzyńsku za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu.