Wniosek o wychowawczy

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do momentu ukończenia przez nie 6 roku życia, zaś w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia. Przysługuje on każdemu pracownikowi, który posiada minimum 6-miesięczny staż pracy, przy czym do tego okresu wliczają się także poprzednie okresy pracy. Aby otrzymać urlop, pracownik musi złożyć pisemny wniosek.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien trafić do pracodawcy na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje: daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, w jakim wymiarze urlop został już na jedno dziecko wykorzystany oraz oznaczenia pracownika i pracodawcy. Do wniosku trzeba ponadto dołączyć oświadczenie napisane przez drugiego rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu w tym terminie jaki został określony we wniosku. W niektórych sytuacjach złożenie takiego oświadczenia nie jest możliwe, potrzebne są dokumenty świadczące o tychże okolicznościach. Jeśli ktoś chce wziąć dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne, musi dołączyć zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.

Wniosek spełniający wymogi formalne nie moze zostać odrzucony przez pracodawcę – w takiej sytuacji nieprzychylenie się do prośby pracownika jest karane grzywną.

Uwaga: jeśli pracownik zdecyduje się na wycofanie złożonego już wniosku, musi to uczynić nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia urlopu.

Przykładowy wzór wniosku o urlop wychowawczy:

ScreenShot002

Facebook Comments