Rodzicielski

17 czerwca 2013 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o urlopach macierzyńskich. Na mocy nowych przepisów dodatkowy urlop macierzyński uległ wydłużeniu, ponadto wprowadzona też została nowa kategoria urlopu – a mianowicie urlop rodzicielski. Na jakich zasadach można z niego korzystać?

Podstawowym celem przyświecającym ustawodawcy przy wprowadzaniu urlopu rodzicielskiego było zwiększenie udziału mężczyzn w opiece nad małymi dziećmi i odciążenie kobiet. W ten sposób zachęca się rodziców do podziału obowiązków przy opiece nad dziećmi. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego jest jednak uzależnione od spełnienia kilku istotnych warunków. Przede wszystkim jest to przywilej osób zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli matka i ojciec posiadają takie umowy, wówczas oboje mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego. W sytuacji natomiast, gdy tylko jedno z rodziców  jest pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, wtedy tylko tej osobie przysługuje prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego.

Po przyjściu na świat dziecka do wykorzystania są następujące urlopy:

– podstawowy urlop macierzyński – trwa od 20 do 37 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie,

– dodatkowy urlop macierzyński – trwa 6 lub 8 tygodni w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie,

– urlop rodzicielski – trwa 26 tygodni bez względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje, jeżeli:

– podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński zostały wykorzystane w pełnym wymiarze,

– wszystkie wymienione powyżej urlopy następują bezpośrednio po sobie.

Tutaj pojawia się istotna uwaga, a mianowicie taka, że pierwszych 14 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowanych tylko i wyłącznie do matki, przy czym 8 z nich można wykorzystać przed planowanym terminem porodu. Pozostałej części podstawowego urlopu macierzyńskiego kobieta może się zrzec, ale tylko pod warunkiem, że część ta zostanie wykorzystana przez ojca.

W sprawie urlopu rodzicielskiego wymagany jest pisemny wniosek spełniający formalne wymogi. Należy go złożyć u pracodawcy na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Trzeba do niego dołączyć złożone na piśmie oświadczenie o braku zamiaru korzystania w okresie wskazanym we wniosku z urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców bądź o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego urlopu.